اتوماسيون استخدامسیستمی برای مدیریت درخواست های استخدام به سازمان و بررسی آن تا مرحله استخدام می باشد.

برخی از ویژگی های این سیستم به شرح زیر است:
 • عضویت فرد درخواست کننده
 • تکمیل فرم درخواست به همراه اتصال فایل
 • امکان انجام تست هوش و روانشناسی
 • ارسال فرم درخواست به منابع انسانی
 • امکان پیگیری مراحل استخدام توسط فرد درخواست کننده
 • قابليت ايجاد دسترسي تا سطح فيلد روي فرم ها و دسترسي هايي براي تك تك كاربران يا گروه هاي كاري كاربران جهت بررسی درخواست ها
 • امکان مشاهده درخواست ها و بررسی آن ها
 • امكان گردش یکپارچه فرم ها
 • تایید رزومه ها از طریق ارسال پیامک و ایمیل
 • امکان بررسی رزومه ها با تعیین اولویت بندی
 • امکان تعیین وضعیت رزومه ها