نت بانک شرکتياین محصول برای استفاده شرکت ها از خدمات بانکداری اینترنتی طراحی و تولید گردیده است.

این سامانه از دو بخش تشکیل شده است :
  • واسط شعبه ای
  • واسط شرکتی

 در واسط شرکتی مدیر سیستم به تعریف حقوق و دسترسی ها می پردازد. در این سامانه کلیه سرویس هایی که در نت بانک شخصی موجود است ارائه می گردد.