نت بانکمشتریان بانک می توانند با مراجعه به یکی از شعب با دریافت نام کاربری و رمز عبور از خدمات گسترده اینترنت بانک استفاده نمایند.

برخی امکاناتی که در در این سامانه ارائه می گردند به شرح زیر می باشد:
 • دریافت صورت حساب و موجودی حساب
 • انتقال وجه کارتی
 • انتقال وجه بین بانکی، پایا و ساتنا
 • انتقال وجه مستمر
 • پرداخت قبض
 • مشاهده تسهیلات
 • عملکرد ماهانه در یک نگاه
 • گشایش سپرده
 • خدمات کارت اعتباری
 • مدیریت چک
 • محاسبه سود تسهیلات و سپرده ها