نت بانکمشتریان بانک می توانند با مراجعه به یکی از شعب با دریافت نام کاربری و رمز عبور از خدمات گسترده اینترنت بانک استفاده نمایند.

برخی امکاناتی که در در این سامانه ارائه می گردند به شرح زیر می باشد:

·        دریافت صورت حساب و موجودی حساب

·        انتقال وجه کارتی

·        انتقال وجه بین بانکی، پایا و ساتنا

·        انتقال وجه مستمر

·        پرداخت قبض

·        مشاهده تسهیلات

·        عملکرد ماهانه در یک نگاه

·        گشایش سپرده

·        خدمات کارت اعتباری

·        مدیریت چک

محاسبه سود تسهیلات و سپرده ها